STATUT


Statut Stowarzyszenia
Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice i zwane jest w dalszych postanowieniach Statutu Stowarzyszeniem.

§ 2
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Mysłowicach. Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.
Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią o treści ustalonej przez Zarząd.
Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
Przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§ 3
Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 4
Celami Stowarzyszenia są:
organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu
udział w lokalnym i ogólnokrajowym życiu sportowym
stałe podnoszenie poziomu sportowego
W ramach działalności pożytku publicznego celami Stowarzyszenia są:
tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc osobom uzależnionym i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych osób i ich rodzin i (w tym osób niepełnosprawnych),
promocja i organizacja wolontariatu,
działalność związana z rozwojem świadomości społecznej, przeciwdziałaniem patologiom społecznym,
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
3. Przedmiotem działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia jest:
93.29 Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i  rekreacyjnych


§ 5
Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
organizowanie i prowadzenie sekcji sportowych
utrzymywanie i rozbudowa obiektów sportowych
organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu
współdziałanie z organami państwowymi i samorządowymi oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań statutowych, a współdziałanie ze szkołami, uczelniami wyższymi,
W ramach działalności pożytku publicznego Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej,
prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności,
prowadzenie zajęć z młodzieżą i osobami uzależnionymi w ramach profilaktyki i zapobiegania problemom alkoholowym i narkomani 
organizację zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin wieloproblemowych,
opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,
powadzenie własnej działalności charytatywnej.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 6
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 7
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo Polskie oraz cudzoziemiec mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszeń i korzystać z czynnego prawa wyborczego.
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.
Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.


§ 8
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 9
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
udziału w obradach Walnego Zebranie Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym,
biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 2 statutu, korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
udziału w zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,

§ 11
Członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi mają prawo do:
korzystania z urządzeń sportowych i sprzętu będącego własnością stowarzyszenia, na zasadach określonych w odpowiednim regulaminie,
noszenia odznaki klubu sportowego i reprezentowanie jego barw
sprawowania opieki nad poszczególnymi sekcjami klubu

§ 12
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
regularnego płacenia składek,
uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.
Upoważnia się Zarząd do wprowadzenia Uchwały określającej dalsze obowiązki członka Stowarzyszenia. Uchwała podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

§ 13
Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 14
Utrata członkostwa następuje na skutek:
pisemnego wystąpienia ze stowarzyszenia, złożonego Zarządowi,
utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków za działanie na szkodę stowarzyszenia
śmierci członka Stowarzyszenia,
utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
wykluczenia przez Zarząd z powodu:
uporczywego łamania Statutu,
nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
niepłacenia składek przez okres dłuższy niż … miesiące,
na pisemny wniosek 2 członków Stowarzyszenia z wyżej wymienionych powodów,
nieusprawiedliwionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 15
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków (złożone na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej) w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
§ 16
Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd,
Komisja Rewizyjna,

§ 17
Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.
Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji Rewizyjnej) trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów (to jest 50 % + 1 głos ‘za’ w obecności minimum połowy liczby Członków).

§ 18
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w trybie jawnym, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej. Glosowanie w sprawach osobowych odbywają się w trybie tajnym.
Wszystkie zapisy Statutu dotyczące Walnego Zebrania Członków odnoszą się również do Walnego Zebrania Delegatów.

§ 19
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz do roku, nie później niż do końca maja.
Walnym Zebraniem Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 20
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie w czasie nie krótszym niż 21 dni przed terminem zebrania.
Członkowie mogą brać udział w Walnym Zebraniu wyłącznie osobiście mając jeden głos.
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia:
z własnej inicjatywy,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia winno być złożone na piśmie z podaniem celu i uzasadnieniem jego zwołania oraz proponowanym porządkiem obrad.
W przypadku określonym w ust. 3 pkt. c Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż 6 tygodni od daty otrzymania wniosku.
W przypadku braku quorum na Walnym Zebraniu, odbywa się ono w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
Jeżeli drugi termin wyznaczono w tym samym dniu co pierwszy termin, czas pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być krótszy niż 1 godzina.
Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisują członkowie Prezydium Zebrania.

§ 21
Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na 1 rok – sprawozdawcze i raz na 4 lata sprawozdawczo - wyborcze.
Zmiany Statutu dokonywane są w głosowaniu większością 2/3 liczby uczestniczących w Zebraniu.

§ 22
Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 23
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
uchwalenie statutu i jego zmian,
wybór i odwołanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu, Skarbnika, członków Komisji Rewizyjnej, w tym jej Przewodniczącego
udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie Regulaminu Zarządu i innych regulaminów wewnętrznych,
uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 24
Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 40 Walne Zebranie Członków przekształca się w Walne Zebranie Delegatów, których wybiera się w proporcji 1 na 4.
Kadencja delegatów wynosi 4 lata.
Przed każdym Walnym Zebraniem sprawozdawczo-wyborczym odbywa się Walne Zebranie Członków, na którym wybierani są w drodze głosowania delegaci. Każdy Członek Stowarzyszenia może proponować kandydatury delegatów, wybór delegatów odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 25
Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz.
Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Członków i Skarbnika.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.
Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem Zarządu.

§ 26
Do kompetencji Zarządu należy:
realizacja celów Stowarzyszenia,
wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
sporządzanie planów pracy i budżetu,
sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
podejmowanie decyzji o rozłożeniu składki członkowskiej na raty.
podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej,
przyjmowanie i skreślanie członków,
ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.

§ 27
Zarząd składa się z 2 do 7 członków.
Dla składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są dwaj członkowi Zarządu działający łącznie.

§ 28
Zarząd może powoływać swych pełnomocników do poszczególnych czynności
Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może zatrudniać pracowników.
Członkowie Zarząd nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 29
Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
Kontrola przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz 2 członków.

§ 30
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo – finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zebraniu Członków,
składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
składanie wniosków o absolutorium dla Zarządu,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 31
Członkowie Komisji Rewizyjnej
nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
mogą otrzymywać z tytułu pełnienia zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 32
W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji.

Rozdział 5
Majątek i gospodarka Stowarzyszenia
§ 33

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i prawa majątkowe.
Dochodami Stowarzyszenia są:
wpływy ze składek członkowskich,
dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
wpływy z własnej działalności gospodarczej,
subwencje,
darowizny, spadki, zapisy,
wpływy z lokat bankowych i odsetek bankowych,
środki z pomocy publicznej,
dotacje, granty
dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych

§ 34
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 35
Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie, proporcjonalnie do okresu członkostwa, w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 36
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania nie postanowi inaczej.


§ 37
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, w tym ustawa o Stowarzyszeniach i ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Składki

Moja Płatność

Tabela

KS Lechia 06 Mysłowice - 2003/2004

Sezon: Sezon 2019

Terminarz

KS Lechia 06 Mysłowice - 2003/2004

Kolejka: 10

GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA  2 : KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA
UKS RUCH II CHORZÓW  5 : GKS WAWEL WIREK
Więcej na Łączy Nas Piłka

Ostatnia galeria

Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 253401

Statystyki Szczegółowe

Spotkania