Regulamin


Regulamin Klubu Sportowego
LECHIA 06 MYSŁOWICE

 

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Celem Klubu Sportowego Lechia 06 Mysłowice jest popularyzacja i rozwój sportu poprzez szkolenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym oraz przygotowanie ich do gry w drużynach młodzieżowych Klubu lub innych klubów.


2.      Członkiem Klubu Sportowego Lechia 06 Mysłowice może zostać każdy kto wypełnił deklarację członkowską, a w przypadku osób niepełnoletnich po wyrażeniu zgody oraz wypełnieniu deklaracji członkowskiej przez rodziców / opiekunów prawnych.

 

3.      Warunkiem przynależności do Klubu Sportowego Lechia 06 Mysłowice jest:

 

·         złożenie deklaracji przystąpienia do Klubu

·         rejestracja dziecka na stronie PZPN

·         opłacanie składek ustalonych przez Zarząd Klubu

·         przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

4.      W zajęciach treningowych mogą brać udział dzieci, których rodzice / opiekunowie prawni oświadczyli w deklaracji Klubu, że dziecko jest zdrowe i nie ma żadnych przeciwwskazań
aby uczestniczyć w zajęciach treningowych, meczach i turniejach.

5.      Rodzic / opiekun prawny, wyrażam zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w Klubie Sportowym Lechia 06 Mysłowice w celach marketingowych zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r Nr 90 poz 631).

6.      O przynależności do danej grupy treningowej decyduje Trener lub Koordynator, po obiektywnej ocenie potencjału zawodnika.

7.      Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia zajęć treningowych z przyczyn niezależnych od Klubu, o czym zawodnik (rodzic / opiekun prawny) zostanie poinformowany.

 

ROZDZIAŁ II.
PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 

1.      Zawodnik Klubu Sportowego Lechia 06 Mysłowice zobowiązany jest do:

·         godnego reprezentowania barw klubowych, zarówno podczas meczy, treningów jak
i poza zajęciami

·         regularnego oraz punktualnego uczestnictwa w zajęciach treningowych oraz pozostałych imprezach organizowanych przez Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice

·         przychodzenia na trening przynajmniej 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć,
w celu odpowiedniego przygotowania się do treningu oraz pomocy w rozłożeniu sprzętu

·         przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywają się zajęcia oraz ogólnie rozumianych zasad bezpieczeństwa

·         przestrzegania zasad FAIR-PLAY

·         szacunku dla innych zawodników, pracowników Klubu, sędziów oraz osób związanych
z działalnością Klubu

·         dbanie o dobro drużyny oraz koleżeńską atmosferę w drużynie

·         zgłaszania Trenerowi lub Zarządowi Klubu wszelkich problemów związanych
z funkcjonowaniem drużyny

·         sumiennego wykonywania poleceń Trenera prowadzącego zajęcia

·         prowadzenia zdrowego i higienicznego trybu życia

·         trenowania w odpowiednim obuwiu piłkarskim

·         dbanie o powierzony sprzęt treningowy oraz sprzęt, który jest własnością Klubu,
a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty, do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zniszczonego / utraconego sprzętu lub jego naprawy.

·         pomocy Trenerowi przy rozstawianiu sprzętu potrzebnego do treningu oraz jego złożeniu po zakończeniu zajęć, na prośbę Trenera prowadzącego zajęcia

·         sumiennego i zdyscyplinowanego podejścia do treningów

·         niezwłocznego zgłaszania Trenerowi prowadzącemu zajęcia wszelkich dolegliwości
i urazów, które wystąpiły w trakcie zajęć

·         doskonalenia w czasie wolnym umiejętności piłkarskich poznanych podczas treningu

2.      Zawodnik Klubu Sportowego Lechia 06 Mysłowice ma bezwzględny zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz używania jakichkolwiek środków odurzających.

3.      Po zakończeniu meczu / treningu należy zwrócić Trenerowi sprzęt sportowy, za wyjątkiem sprzętu, którego rodzice / opiekunowie prawni ponieśli całkowity koszt zakupu.

4.      Podstawą do gry zawodnika w meczach jest jej regularne uczestnictwo w treningach,
a w przypadku nieobecności na zajęciach poinformowanie Trenera o przyczynach
i okresie nieobecności na zajęciach.

5.      Decyzję o powołaniu zawodnika na mecz ligowy / zawody / turniej podejmuje Trener na podstawie: poziomu umiejętności, frekwencji na treningach, zachowania i przestrzegania zasad FAIR – PLAY. Jest to decyzja wiążąca i niepodważalna.

6.      Na wniosek Trenera lub rodzica/opiekuna prawnego Klub może czasowo zawiesić zawodnika w prawach zawodnika w przypadku uzyskiwaniu słabych wyników w szkole. Ponowne przywrócenie praw może nastąpić tyko i wyłącznie w przypadku poprawienia ocen.

7.      Nieprzestrzeganie i złamanie w/w praw i obowiązków skutkować będzie następującymi konsekwencjami (sankcjami):

Ø  upomnienie

Ø  nagana

Ø  zawieszenie zawodnika

 

ROZDZIAŁ III.
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

 

1.      Rodzic / opiekun prawny ma prawo do uzyskiwania informacji o zachowaniu dziecka podczas zajęć sportowych oraz o jego postępach sportowych i perspektywach rozwoju.

2.      Rodzic / opiekun prawny ma prawo do wsparcia przez Klub Sportowy procesu wychowawczego swojego dziecka.

3.      Rodzic / opiekun prawny zawodnika zobligowany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.

4.      W trakcie treningów rodzice / opiekunowie prawni zawodnika powinni przebywać poza boiskiem, na którym odbywają się zajęcia.

5.      Rodzic / opiekun prawny zawodnika zobowiązuje się do regularnego opłacania składek członkowskich do 10-tego każdego miesiąca w roku lub w uzasadnionych przypadkach
w terminie ustalonym z Zarządem Klubu. W przypadku braku płatności, po uprzednim wezwaniu do zapłaty Klub może zawiesić dziecko w prawach zawodnika do czasu uregulowania zaległości.

6.      Rezygnacja zawodnika z członkostwa w Klubie Sportowym Lechia 06 Mysłowice następuje po złożeniu pisemnego wypowiedzenia przez rodzica/opiekuna prawnego zawodnika do Trenera prowadzącego grupę. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od daty złożenia w/w wypowiedzenia.

7.      Rodzic / opiekun prawny zawodnika zobowiązuje się w przypadku rezygnacji, zgubienia
lub zniszczenia sprzętu sportowego zakupionego przez Klub Sportowy Lechia 06
Mysłowice, który otrzymał zawodnik do uregulowania kwoty za zakupiony sprzęt.


8.      Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do zrobienia aktualnych badań lekarskich. Badania lekarskie rodzic / opiekun prawny przeprowadzają na swój koszt.


9.      Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do:

·      Kulturalnego zachowywania się podczas meczy, akceptowania decyzji Trenera oraz sędziego, nieobrażania zawodników drużyny przeciwnej

·      niepodważania autorytetu Trenera, zarówno w obecności zawodników jak i innych rodziców. Wszelkie problemy należy zgłaszać Trenerowi, Koordynatorowi lub do Zarządu Klubu.

·      regularnego opłacania składek członkowskich do 10-tego każdego miesiąca

·      każdorazowego powiadomienia o nieobecności dziecka na treningu lub meczu

·      do zapewnienia bezpieczeństwa zawodnika w drodze na trening / mecz bądź turniej oraz jego bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania po skończonym treningu / meczu czy turnieju.

·      aktywnego uczestniczenia w inicjatywach organizowanych przez Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice

·      regularnego śledzenia strony internetowej Klubu, mediów społecznościowych (Facebook, Messenger, Whatsapp) w celu pozyskiwania aktualnych informacji dotyczących spraw bieżących Klubu.

·      zakupu podstawowego  sprzętu / stroju (kompletny strój meczowy, getry piłkarskie, piłka) dotyczy to zawodnika, który rozpoczyna zajęcia z grupą już działającą. W przypadku nowo powstałej grupy  to Klub finansuje zestaw startowy zawodnika (kompletny strój meczowy, getry piłkarskie, piłka).


ROZDZIAŁ IV.
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE
 

1.      Składka członkowska przeznaczona jest na realizację celów statutowych Klubu Sportowego Lechia 06 Mysłowice czyli organizację sportowego szkolenia jego członków.

2.      Wysokość składki członkowskiej na dany sezon ustalana jest przez Zarząd Klubu
i podawana do wiadomości wszystkim członkom Klubu.

3.      Składka członkowska obowiązuje w każdym miesiącu w roku i jej wysokość jest taka sama w każdym miesiącu. Wysokość składki nie jest uzależniona od ilości dni wolnych i świąt oraz od ilości dni nieobecności na zajęciach treningowych.

4.      Podpisanie deklaracji członkowskiej zobowiązuje do regularnego i terminowego uiszczania z góry składek członkowskich przelewem na konto Klubu do 10-tego każdego miesiąca.

5.      W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w szkoleniu sportowym prowadzonym przez Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice przyznawana jest zniżka tytułem miesięcznej opłaty
w wysokości 50% dla każdego następnego uczestnika.

6.      W uzasadnionych przypadkach, na podstawie pisemnego wniosku rodzica / opiekuna prawnego do Zarządu Klubu o trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość zmiany terminu płatności, obniżenia składki członkowskiej lub zawieszenia płatności na okres od 3 miesięcy do roku czasu. Decyzję w tej kwestii podejmuje Zarząd Klubu, po rozpatrzeniu wniosku.W przypadku rezygnacji zawodnika z członkostwa w Klubie, rodzic / opiekun prawny zobligowany jest do pisemnego złożenia wypowiedzenia do Zarządu Klubu o rezygnacji
z w/w członkostwa najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego rezygnację. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni od momentu złożenia wypowiedzenia.

  

ROZDZIAŁ IV.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, po wcześniejszym poinformowaniu o zmianach zawodników / rodziców / opiekunów prawnych.

2.     Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez zawodnika lub rodzica / opiekuna prawnego może być podstawą do odebrania członkostwa w Klubie Sportowym
i wydalenia z Klubu.

3.     Wszelkie sporne sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez Zarząd Klubu, Koordynatora lub Trenera prowadzącego zajęcia treningowe.

4.     Klub Sportowy Lechia 06 Mysłowice ma prawo odwołać zajęcia, z przyczyn od niej niezależnych w dniu zajęć. 

5.     W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie Klubu Sportowego Lechia 06 Mysłowice, klub musi powiadomić o tym fakcie najpóźniej 1 dzień przed planowanym odwołaniem zajęć.

 

Składki

Moja Płatność

Tabela

KS Lechia 06 Mysłowice - 2003/2004

Sezon: Sezon 2019

Terminarz

KS Lechia 06 Mysłowice - 2003/2004

Kolejka: 10

GKS GRUNWALD RUDA ŚLASKA  2 : KS SLAVIA RUDA ŚLĄSKA
UKS RUCH II CHORZÓW  5 : GKS WAWEL WIREK
Więcej na Łączy Nas Piłka

Ostatnia galeria

Statystyki

Statystyki są odświeżane co godzinę.

Liczba odwiedzin dzisiaj: 0

Liczba odwiedzin łącznie: 253401

Statystyki Szczegółowe

Spotkania